ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຫາຍາກ ແຕ່ສູນເສຍງ່າຍ


Nhận xét