ລັດຖະບັນຍັດ,ເລກທີ: 001/2017 ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມທາງ

Nhận xét